Leje af fælleshus | A/B Ravndalen I

A/B Ravndalen I

Leje af fælleshus

Vodskov, maj 2023

Bestemmelser for leje og benyttelse af fælleshuset, Ravndalen 22

Fælleshuset er fælles ejendom. Derfor er vi fælles om at betale til vedligeholdelsen. Det er derfor op til den enkelte bruger at værne om værdierne, således at udgifterne kan holdes nede på et minimum.
Fælleshuset er tænkt som en forøgelse af den enkeltes boligareal, når der er behov for det, f.eks. ved runde fødselsdage – jubilæer – bryllupper – børnefødselsdage og andre store og små fester.
Fælleshuset kan udlejes til andelshavere, som også kan leje det, selvom de ikke selv er festens/sammenkomstens hovedperson.
I alle tilfælde skal nedenstående regler være overholdt:
1. Andelshaveren står som lejer af fælleshuset.
2. Andelshaveren er ansvarlig for, hvad der foregår i fælleshuset.
3. Andelshavere skal deltage i festen/sammenkomsten fra start til slut.
4. Andelshaveren er ansvarlig for betaling af lejen.
5. Andelshaveren er ansvarlig for, at fælleshuset afleveres rengjort.

For at sikre økonomiske midler til fælleshusets drift og vedligeholdelse er det nødvendigt, at den, der bruger lokaliteterne, betaler en vis leje. Denne lejes størrelse fastsættes af bestyrelsen og skal dække slidtage på og vedligeholdelse af husets faciliteter – inventar og service, samt udgifter til el – vand og varme foruden den store rengøring. Direkte skader erstattes fuldt ud, ligesom skårede glas og service straks udskiftes med nyt for lejerens regning.

Vedr. lejen:
1. Der betales ikke leje i forbindelse med en mindehøjtidelighed efter begravelse af en andelshaver.
2. Leje af huset: Det første døgn kr. 300,00 og efterfølgende døgn betales kr. 100,00.
3. Lejen betales inden 3 dage efter brugen.

Almindelige bestemmelser:

1. Huset skal efterlades pænt og ryddeligt – som ved overtagelsen.
2. Udlån af effekter fra fælleshuset kan accepteres til andelshaveren personligt og tillades i de tilfælde, hvor huset ikke er lejet ud, hvilket fremgår af den ophængte kalender i køkkenet.
Der er udarbejdet en liste i huset (køkkenet), hvor man kan notere, hvad man låner og hvor længe.
Tilsynsførende Helle og Eva foretager optælling af service m.m. mindst 1 gang årligt.
3. Lejeren skal sørge for, at der er lukket for varme, lys og el-apparater, at alle vinduer er lukkede, og alle yderdøre er aflåsede. Køleskabet skrues ned, men slukkes ikke helt. Om vinteren skal radiatorerne stilles på 1.

Da der nu er udleveret en nøgle til alle andelshavere, pålægges hver enkelt bruger af huset et særligt ansvar for benyttelse, og såfremt dette ansvar forflygtiges, eller der opstår unødige skader i forbindelse med adgangen til at bruge fælleshuset, kan bestyrelsen finde det fornødent på en kommende generalforsamling at fremsætte forslag om ændring i den frie adgang til fælleshuset. Andelshaverne kan altså frit benytte huset ved at efterkomme de ovennævnte bestemmelser og den efterfølgende fremgangsmåde.

Fremgangsmåden:
Helle i nr. 32 er ansvarshavende for udlejning af fælleshuset. Medhjælper er Eva i nr. 26, når Helle ikke er hjemme. Andelshavere, der ønsker at leje huset, henvender sig først til en af dem, hvorefter man skriver sig på i huset.
Efter brug og rengøring af fælleshuset kontakter du tilsynsførende og gør opmærksom på eventuelle mangler og ødelæggelser. Tilsynsførende oplyser dig beløbet for leje og eventuelle ødelæggelser.
Beløbet skal du indbetale på foreningens konto i Spar Nord: Reg. 9314 Konto 4586627770.
Ved indbetaling skriver du Fælleshuset, .

Er lokalerne – køkkeninventaret – service m.m. ikke rengjorte efter forskrifterne, vil lejeren komme til at betale for den nødvendige EKSTRA rengøring. Eventuelt sorte streger på gulvet skal fjernes. NB: Gulvet må kun vaskes i det i huset værende rengøringsmiddel.

Erstatningspriser på inventar og service er baseret på genanskaffelsesprincippet. Lejeren er ikke berettiget til selv at levere erstatningsdele.

Efterskrift
Fælleshuset skal naturligvis også kunne bruges til andre formål – f.eks. beboermøder – generalforsamlinger – havedage – julestuer m.m.

Vi håber, at alle vil yde en indsats for at få dette ”til at køre”, således at ekstra udgifter til huset kan holdes nede.

BESTYRELSENEvaEva